Bygga om/renovera

Funderar Du på att bygga om i Din lägenhet? Tänk då på att många förändringar kan beröra andra än bara Dig. Vissa ändringar är därför tillståndspliktiga och skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. Inför renovering så ska lappar sättas upp med information kring hur lång tid renoveringen tar, hantverkarnas kontaktinformation samt din kontaktinformation.

Här följer några anvisningar över vad Du måste tänka på!

Tillståndspliktiga åtgärder

Dessa åtgärder (se nedan) måste godkännas av styrelsen. Skicka förfrågan tillsammans med bifogade ritningar som tydligt beskriver önskad ombyggnad och nuvarande planlösning (befintlig planlösning respektive ny planlösning), samt intyg från behörig konstruktör (t.ex. vid nedtagning av vägg eller omdragning av ventilation eller VA) till vår förvaltare via e-post Daniel.Ostensson@hsb.se eller med vanlig post.

För att ansökan ska kunna godkännas är det viktigt att den är komplett. Vår förvaltare tar emot ansökan och ser över den, styrelsen godkänner eller avslår sedan. Kontakta förvaltaren vid frågor om din ansökan. Se nedan vad som gäller mer i detalj.

Åtgärder som berörs är:

- Ingrepp i bärande och icke bärande konstruktioner

Om du vill riva eller ta hål i en bärande vägg eller konstruktion måste du lämna med ett intyg från en behörig konstruktör med beskrivning över hur den bärande delen ska ersättas. Även en bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret måste göras, minst tre veckor före byggstart.

Det faller på lägenhetsinnehavarna att kontrollera vilka delar som är bärande.

Ingrepp i icke bärande väggar måste också godkännas av styrelsen. Detta för att det kan finnas risk för att under- och överliggande lägenheter får sprickor i taket och golvet om liknande ändringar redan skett på andra våningsplan. Även här skall intyg bifogas.

- Ändringar i befintliga Värme-, Vatten-, Avlopps- eller Gasledningar

Se även separat sida om Värme, vatten och ventilation.

- Annan väsentlig förändring av lägenheten

Tänk på att underlåtenhet att begära tillstånd kan leda till att du vid upptäckt, t.ex vid försäljning, kan anmodas till ett kostsamt återställande av lägenheten. I värsta fall, om någon eller något till följd av felaktig ombyggnation skadas, kan du även bli skadeståndsskyldig.

Läs mer om att renovera sin bostadsrätt här, artikel i DN.

Icke tillståndspliktiga åtgärder

Du kan förnya ytskikt, måla om, förnya kök och badrum utan tillstånd från styrelsen, förutsatt att arbetet sker på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med vad som i övrigt står på föreningens hemsida t ex angående tätskikt och vatten- och avloppsinkopplingar.

Om du tar bort parkett, korkmatta eller annat övergolv och tänker använda det underliggande plankgolvet, tänk på att du därmed försämrar både isolering (det kan bli kallt på golvet) och ljudisolering till dina grannar.

Tänk på att

Om du tar ned väggar blir det mycket mer lyhört mellan din lägenhet och dina grannar än innan. Du bör därför i så fall sätta upp ljudisolering mot grannarna.

Om du tar bort innerdörrar: spara dörren OCH dörrkarmen. Kontakta vår fastighetsskötare så hjälper han dig vidare gällande vart dessa kan förvaras. Dörrkarmen är extra viktig då det inte går att montera dörrar utan dörrkarmar och våra gamla dörrar inte passar i moderna dörrkarmar.

Om du byter kranar i kök eller badrum måste du välja rätt typ av kran. Annars förstör du fördelningen av varmvatten i huset vilket kostar föreningen en massa pengar att utreda (grannarna får vänta orimligt länge på varmvatten och vi får felsöka hela trapphuset, dvs. gå in i alla lägenheter = dyrt.). Läs mer här.

Om du vill byta till elspis, tänk på att i princip alla lägenheter i vår förening har 1-fas el, vilket innebär risk att strömmen går om man t.ex. använder mikrovågsugn och elspis samtidigt. Det går att uppgradera till trefas, kontakta fastighetsskötaren för mer information.

Tätskikt

Vid ombyggnader som berör tätskikt måste arbetet utföras av fackman eller ske på fackmannamässigt sätt. För att undvika skadeståndskrav vid eventuell framtida vattenskada skall lägenhetsinnehavaren se till att dokumentation finns på att arbetet utförts på rätt sätt.

Lägenhetsritningar

Ritningar över lägenheternas ursprungliga planlösningar finns hos Stadsbyggnadskontoret.

Under arbetets gång

- Störande ljud och vibrationer

Tänk på dina grannar: Utför inte störande ombyggnadsarbeten före kl 8 (helger ej före kl 9) och efter kl 20 . Informera dem gärna t ex med ett anslag i porten, innan du påbörjar störande arbeten såsom borrning, golvslipning, bilning, nertagning av vägg etc.

- Damm och skräp

Varje dag skall eventuellt damm och skräp som deponeras utanför lägenheten tas bort för att minimera obehag för grannarna. Om sopning inte är tillräckligt måste trapphuset även våttorkas. Tänk på att de gamla golven är mycket känsliga, de tål t.ex inte moderna rengöringsmedel. Vanlig såpa skall därför användas.

Kom också ihåg att Big bags inte får placeras invid hus eller fasader pga. brandrisken.

- Byggavfall

Då vårt återvinningsrum inte får användas för byggavfall måste du själv ansvara för bortforslingen till lämplig återvinningscentral. Tänk på att byggavfall inte får placeras på gården eller i gemensamma utrymmen. Brandskyddsreglerna förbjuder att avfall placeras i trapphusen.

Väljer du att använda Big Bags eller dylikt är det viktigt att samtidigt beställa hämtning samt att dessa inte står kvar över natten eller ställs på gatan (det krävs tillstånd från trafikkontoret).

I det fall byggavfall måste lämnas mer än över dagen skall det ovillkorligen märkas upp med lägenhetsnummer och telefonnummer till lägenhetsinnehavaren.

- Avstängning av vatten och/eller el (planerade arbeten)

Om vatten och/eller el behöver stängas av och det påverkar mer än bara den lägenhet som renoveras måste det anslås, tydligt, i trapphuset. Tänk på att man i flera trapphus kan gå in även från gården, vilket många gör.

Sätt upp aviseringarna MINST en vecka i förväg. Ansök först om tillstånd för avstängningen hos fastighetsskötaren.