Minnesbok 1959

År 1959 firade föreningen Järnvägsmannen 30 år. Till minne av det gavs en minnesbok om hur föreningen startade ut.

 
 
 

Text: Under bostadsbristens år har rivnings- och ombyggnadsverksamheten

i samhällenas äldre delar varit ringa. Av ekonomiska, byggnadstekniska och

stadsplanemässiga skäl är det emellertid nödvändigt att förnyelsen av det

äldre byggnadsbeståndet intensifieras. I flera städer har man också kommit

i gång med saneringsarbetet. HSB har tagit upp saneringsfrågan i en skrift

"För sent att sanera?", där man påvisar omfattningen av saneringsbehovet och

hävdar, att förnyelseverksamheten måste bedrivas medan efterfrågetrycket på

bostäder fortfarande är stort.

HSB står berett att ställa sin erfarenhet av stadsplanering, projektering,

byggande och förvaltning till kommunernas tjänst för genomförandet av dessa

påträngande uppgifter.