Balkongbyggnation 2015-2016

Balkongbygge sekelskifteshuset

Nybygget av balkonger gäller bara sekelskifteshusets gårdsfasad. Funkishusen har redan balkonger som arkitektoniskt element, och då kan man inte komplettera med nya. Man får heller inte bygglov för nybygge av balkonger mot gata, bara mot gård.

Under föreningens extra stämma våren 2015 beslutades det att vi ska bygga balkonger med Balcona. De som röstade emot förslaget fick en möjlighet att skriva ned sitt namn så hyresnämnden kan kontakta dem för att få sin röst prövad. Under de kommande 2-3 månaderna efter extra stämman så kommer hyresnämnden prata med de som röstat nej för att sedan ta beslut om huruvida bygget ska fortlöpa.

Balcona har besökt de lägenheter som är intresserade av en balkong och kommer att skicka ut offerter. Ett exakt datum för offerten är inte bestämt i nuläget. De som är intresserade av en balkong men inte har fått sin lägenhet mätt av Balcona kan maila a.kazemi@hotmail.com för att boka en ny tid med Balcona. Nycklar ska lämnas till Balcona, inte till fastighetsskötaren! Detta beror både på att fastighetsskötaren har fullt upp med nyckelhantering kring OVK-anmärkningar etc, och på att kostnader för balkongerna inte ska falla på icke berörda medlemmar, vilket de gör om fastighetsskötaren tar hand om det.

Efter att offerten har skickats ut så behöver varje lägenhetsinnehavare besluta om man vill acceptera offerten och bygga balkong. Accepterar man offerten så kommer man behöva betala in summan till föreningen som i sin tur blir beställare av balkonger mot Balcona. Mer information om detta kommer framöver.

Notera att den initiala informationen från Balcona om val av radiatorer är felaktig. Uppvärmningssystemet tillhör föreningen. Styrelsen har därför beslutat att alla radiatorer ska vara av samma typ som föreningen installerar vid byten pga slitage, dvs. Lenhovda i gammaldags modell (Klassisk sektionsradiator)

2016-11-29

Slutbesiktningen av balkongarbeten gjordes i fredags. Sannolikt kommer entreprenaden att bli godkänd under denna vecka (vilket glädjande nog är ett par veckor tidigare än tidplanen) Utlåtande över slutbesiktning kommer att anslås i respektive trapphus.

2016-09-27

Här kommer en preliminär tidsplan (som kan komma att ändras under byggets gång)

För närvarande pågår montage av infästningar samt snickeri- respektive måleriarbeten på insidan av lägenheterna.

  • Byggnationen beräknas pågå till och med v.50.

  • Byggnadsställningarna beräknas rivas v.45-v.47.

  • Balkongmontage beräknas ske v.47-49.

  • Avetablering beräknas ske v.49-50

2016-09-14

Balkongentreprenaden löper på i enlighet med tidsplan och beräknas vara färdigt under december månad. Det kommer att byggas 41 stycken balkonger och 2 stycken s.k. franska balkonger.

2016-04-10

Entreprenadavtalet är nu underskrivet, vi väntar med spänning på byggstart som preliminärt har satts till den 1 augusti. Mer information kommer!

2016-04-03

Då arbetet med färdigställandet av entreprenadavtalet har dragit ut på tiden så står vi nu tyvärr inför en senarelagd byggstart, augusti 2016. Styrelsen planerar att skriva under entreprenadavtalet under kommande vecka.

2016-02-12

Det står nu klart att hyresnämnden godkänner föreningsstämmans beslut från den 25 maj 2015 om att bygga balkonger på sekelskifteshuset. Detta betyder att vi nu kan gå vidare i processen och fokusera på entreprenadavtalet.

2016-02-08

Betalningar och avtal har nu samlats in. Härnäst väntar Hyresnämndens utlåtande den 10 februari och vid ett godkännande så kommer styrelserepresentanter att sitta ned med Balcona för att skriva under totalentreprenadkontraktet. Det är styrelsens avsikt att byggstart ska kunna preciseras tydligare och att byggtiden är så kort som möjligt.

2016-02-03

Balcona och delar av balkonggruppen var på Hyresnämndens sammanträde för att lägga fram synpunkter angående balkongprojektet. Den 10 februari så kommer förhoppningsvis ett utlåtande från Hyresnämnden.

2015-12-16

Tyvärr kommer avtalen mellan förening och medlemmar att delas ut

nggruppen var på Hyresnämndens sammanträde för att lägga fram synpunkter angående balkongprojektet. Den 10 februari så kommer förhoppningsvis ett utlåtande från Hyresnämnden.

2015-11-10

De medlemmar som har anmält intresse för balkong kommer inom några veckor att få ett kontrakt ang. balkongbyggnationen som skall undertecknas. I samband med detta kommer också fakturor och betalningsinformation att distribueras.

Byggnationen planeras att starta under våren 2016, förutsatt att Hyresnämnden godkänner stämmans beslut.

2015-10-14

Offerter för balkongbyggnationen finns anslagna i respektive trapphus på Kungsholmsgatan respektive Wargentinsgatan 1 och Celsiusgatan 2. Balkonggruppen återkommer med info när det är dags för att teckna avtal.

2015-08-13

Balkonggruppen och styrelsen arbetar vidare tillsammans med Balcona och så snart vi har kommit fram till ett avtal som vi är nöjda med så kommer vi att presentera detta för medlemmarna (där också prisuppgifter för varje byggnation framgår). Vi återkommer så snart vi har ny information att delge.

Styrelsen har beslutat att de radiatorer som behöver bytas ut skall vara Lenovda i gammaldags modell (Klassisk sektionsradiator), men att i de fall det inte alls gå att montera sådana (de finns inte i alla format) får man frångå den regeln. Anledningen till att föreningen styr typ av radiator är att det är föreningen som äger och sköter uppvärmningssystemet, och kommer att få stå för framtida underhåll, vilket kompliceras om det monteras radiatorer av olika sorter.

Balkongernas utformning

De nya balkongerna kommer att utföras med betongplatta och monteras utan dragstag, både för att dragstag är mindre lyckat ur ett estetiskt perspektiv, och för att dragstag behöver underhållas i framtiden (vilket föreningen då skulle behöva administrera och bekosta). Lite dyrare initialt, men snyggare, mer hållbart och med lägre underhållsnivå än balkonger med metallplatta/trätrall och dragstag. Bilder från Balcona.

Balkongdörrarna utformas för att harmoniera med husets befintliga fönster. Dörrar som vätter ut mot balkonger kommer att vara helglasade (med spröjs) medan dörrar vid franska balkonger kommer att ha täta skivor ned mot golvet och lika stor glasyta som befintliga fönster. Bilden visar även hur balkongplattan kommer att fästas in i väggen.