Tidigare utfört underhåll

Framtida underhåll:

Föreningen har en underhållsplan som revideras årligen. Medel för framtida underhåll avsätts i enlighet med densamma. Aktuella punkter i planen är:

 1. Renovering av trapphus och hissar. Styrelsen arbetar under 2014-15 med att ta fram ett förslag på renovering av våra trapphus och hissar. Renoveringen ligger dock med största sannolikhet ytterligare ett par år framåt i tiden.

 2. Våra fönster kommer att behöva ses över. När så sker kommer funkishusens bruna träkarmar att målas i den mörkgröna färg som de troligtvis var målade i ursprungligen. Eventuellt kan fönstren för att dra ned föreningens energiförbrukning komma att kompletteras med t.ex. en energibesparande glaskasett (i stället för den inre glasrutan), men det är inte bestämt.

Tidigare underhåll:

2012-2013

Renovering av gårdsbjälklag och tätskikt, från grunden, innebar att hela den del av vår gård som är belägen över det stora garaget under gårdshuset fick göras om. Förstärkning/renovering av pelare och tak/bjälklag i tak utfördes i garaget under gårdshuset. Renoveringen utfördes efter en omfattande utredning av betongens skick, resultat av vilken var att betongen var i gott skick men att renoveringen av tätskiktet var nödvändig för att behålla det så.

2009 - 2011

Renovering av fasader och balkonger på funkishusen (Wargentinsgatan, Celsiusgatan och gårdshuset). Både fasader och de balkonger som var i dåligt skick renoverades från grunden. De gamla balkongräckena i aluminium från 1970-talet byttes ut mot mer tidstypiska räcken.

2008

Gårdens planteringar renoverades genom komplettering av jord och nya kanter av torvblock i rhododendronplanteringar och byte av jord och alla växter i praktperennrabatten vid Wargentinsgatan 5E. Det planterades också med medlemmars hjälp närmare 2000 vårlökar på gården. Även tvättstugorna renoverades. Alla torkskåp och torktumlare byttes ut mot nya, liksom samtliga tvättmaskiner i de obokningsbara tvättstugorna. Två av torkaggregaten i torkrummen byttes också ut mot nya.

2006 - 2007

Samtliga avloppsstammar spolades, och alla fönster utom de mot gården vid Kungsholmsgatan (som var i fullgott skick) målades om. Det sattes även upp nya gallergrindar mot Wargentinsgatan.

2005

9 nya tvättmaskiner införskaffades, 6 sophus köptes in som ersättare till den gamla sophanteringen.

2004

Inköp av 6 nya torktumlare.

2001

I oktober avslutades installationen av bredbandsuppkopplingar till föreningens samtliga lägenheter. Alla lägenheter har därmed tillgång till höghastighets-uppkoppling mot Internet via LAN (Local Area Network) med Bredbandsbolaget som operatör. Funkishusens pelare av rostfritt stål putsades. 6 tvättmaskiner byttes ut, och avloppsstammarna i funkishusen har spolades.

2000

Trappan vid Wargentinsgatan 5E renoverades p g a läckage och fuktskador. Under året ersattes dessutom den uttjänta tjugofemåriga fjärrvärmeanläggningen av en ny med nya värmeväxlare, och rullporten till garaget på Celsiusgatan ersattes med en ny vikport.

1999

Gamla husets fönster mot gården målades om.

1996 - 1999

Samtliga tak på föreningens hus renoverades. Renoveringen bestod i att ny takpapp samt ny takplåt monterades. Takluckor, stigplåtar och övriga beslag byttes också mot nya.

1997

Under hösten reparerades den stora trappan vid Wargentinsgatan 5A p g a fuktskador.

1996

Gården invid gamla huset iordningsställdes och planterades. Samtliga lägenhetsdörrar byttes i föreningen. Föreningens dörrar är nu ljudisolerade säkerhetsdörrar i skyddsklass 2.

1995

utfördes utsmyckningen ”Blomsterrabatter” på muren vid gården. Utsmyckningen är gjord i tekniken ”al secco” av konstfackseleverna Mats Brate och Lotte Angelsten.

1991 - 1993

Genomgripande renovering av föreningens hus. Vid detta arbete genomfördes:

 • byte av samtliga köksstammar inklusive byte av diskbänk och skåp över och under diskbänken

 • byte av samtliga badrumsstammar inklusive renovering av badrum - föreningens medlemmar hade i samband med ombyggnaden möjlighet att som tillval beställa klinker i badrum samt ny köksinredning, vilket många gjorde.

 • byte av elektriska ledningar

 • ombyggnad och inredande av 7 nya tvättstugor

 • inrättande av två helt nya bastuar

 • inredande av en ny föreningslokal

 • nymålning av samtliga trapphus med byte av armaturer

 • renovering av husens ventilationsanläggningar

 • inrättande av ändamålsenliga källarförråd i gamla huset genom att det ursprungliga jordgolvet skottades ut.

Nymålat trapphus i gamla huset.

1987 - 1989

Renovering av kungsbalkongerna, dvs balkongerna högst upp i de nya husen. Isoleringen byttes, och nya räcken installerades.

1989

Gården mellan de nya husen renoverades. Gammal isolering och gamla ytskikt avlägsnades och ersattes med nytt. En ny gård med helt nya planteringar anlades med hjälp av landskapsarkitekt. Samma år installerade föreningen en sophanteringsanläggning där soporna med tryckluft förs till komprimatorrum och sedan till en centralt belägen container.

1982

Fasaden på gamla huset (Kungsholmsgatan) renoverades. I samband med detta byttes de ursprungliga träportarna ut mot de idag befintliga portarna i aluminium.

Fasadrenovering på Kungsholmsgatan 1982.