A till Ö

Förord

BRF Järnvägsmannen bildades 1929 och inregistrerades den 1 oktober 1932. Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Smultronet 3 (Wargentinsgatan 1, Kungsholmsgatan 42-54 och Celsiusgatan 2, ofta kallad ”gamla huset”, byggår 1901) samt Smultronet 4 och 5 (Celsiusgatan 4-8 och Wargentinsgatan 3-7, ”nya husen”, byggår 1932).

Föreningen har 417 bostadsrätter. Föreningen har dessutom 23 affärs- och lagerlokaler som hyrs ut. För att alla skall få ett trivsamt boende och ett effektivt utnyttjande av lägenheter och lokaler har styrelsen i denna skrift samlat grundläggande information och gemensamma regler. Dessa ordningsregler utgör därmed de särskilda föreskrifter som styrelsen får utfärda enligt föreningens stadgar §35. Ytterligare upplysningar kan fås av föreningens styrelse, förvaltare eller fastighetsskötare. Aktuella förteckningar över föreningens styrelse, förvaltare och fastighetsskötare finns uppsatta på anslagstavlorna i entréerna.

 
Andrahandsuthyrning

Läs mer på sidan Hyra ut i andra hand

Anslagstavlor

Anslagstavlorna i entréerna är avsedda för föreningen och dess medlemmar. Klister eller klisterremsor får ej användas på anslagstavlorna. Annonsering från utomstående plockas ned av fastighetsskötaren

Avgiftsbetalning

Avier för inbetalning skickas ut omkring 10 dagar före kvartalsskiftet. Avgiften betalas i förskott. Det går att betala för en månad eller kvartalsvis. Förfallodag, d v s den dag då avgiften skall vara inne på föreningens konto, är sista vardagen före respektive månad eller kvartal. Inbetalning måste därför ske någon dag i förväg. Om inte de förtryckta avierna används vid betalning skall avins referensnummer (även kallat OCR-nummer) anges. Detta nummer innehåller bl a information om vilken period som betalas, varför det är viktigt att använda rätt månads inbetalningskort vid betalning. Månadsavgiften kan även betalas via autogiro. 

Balkonger

Medlemmar som har balkonger skall vårda dessa. Risk för fukt och isbildning gör att balkonggolv inte får täckas med mattor året om. Balkongerna skall hållas fria från snö och is. Vid takskottning tar föreningen hand om den snö som hamnar på kungsbalkongerna.

Läs mer på sidan Balkonger och Terrasser

Bastu

Läs mer på sidan Bastu

Blomlådor

Blomlådor skall hängas på insidan av balkongräcket. Detta för att undanröja risken för att förbipasserande under balkongen skadas om blomlådan faller ner. 

Bredband

Alla föreningens hushåll* är gruppanslutna till bredband med hastighet 700-1000/1000Mbit/s hos Ownit, till en kostnad av 59:-/månad och lägenhet. Bredbandsavgiften debiteras som en separat kostnad vid sidan av medlemsavgiften (bredbandsavgiften kommer alltså inte att påverkas vid eventuella förändringar av medlemsavgiften) på de vanliga avgiftsavierna. Det finns också möjlighet att teckna bredband via Com Hem, vars uttag finns i lägenheterna.

Föreningen reserverar sig för att det i ett fåtal lägenheter kan saknas uttag, om lägenhetsinnehavaren vid installationen inte släppt in installatörerna. Om så är fallet bekostas en komplettering med nya uttag av lägenhetsinnehavaren. Föreningen har inte några register över vilka lägenheter som eventuellt saknar bredbandsuppkoppling eller var uttagen skall sitta/sitter. 

Cyklar

Läs mer under Cyklar och Barnvagnar

Elektronikskrot

Elskrot skall i första hand lämnas in på det ställe där ny vara köps. Läs mer under Sophantering.

Vi har dock insamlingskärl för elektronikskrot i återvinningsrummet (obs! Endast mindre apparater. Ej för vitvaror som kylskåp och spisar!)

Fastighetsskötsel

Föreningen anlitar en fastighetsskötare fyra dagar per vecka (måndag, tisdag, onsdag och fredag). Han kan nås på expeditionen, Wargentinsgatan 5E, eller per telefon. Telefonnummer och mottagningstider finns anslagna i entréerna samt på sidan Kontakt under rubriken "Fastighetsskötaren". 

Felanmälan

Felanmälan avseende fel i fastigheten görs till fastighetsskötaren. Om han ej är anträffbar kan ett meddelande lämnas i brevlådan vid maskinistexpeditionen. All kontaktinformation finns på sidan Kontakt under rubriken "Fastighetsskötaren".

Vid behov av brådskande service som ej kan anstå till ordinarie arbetstid, t ex vattenskada eller hissfel, anlitas jourfirma enligt anslag i entréerna. Se även sidan Akut / Felanmälan / Störning

Fritidslokal/Föreningslokal

Läs mer på sidan Föreningslokal

Fågelmatning

På grund av hälsorisker, främst genom förorening och ansamling av råttor, är det för- bjudet att mata fåglar på gården eller att göra det från fönster och balkonger.

Föreningsarbete

Denna förening är en bostadsrättsförening, vars driftsform bygger på engagemang och ansvarstagande från medlemmarna. För att vi skall få ett trivsamt och kostnadseffektivt boende är det viktigt att alla medlemmar håller sig informerade om föreningens angelägenheter och gärna deltar i föreningens arbete. Detta kan ske t ex genom att ta del av anslag i trapphus, läsa styrelsens medlemsblad som delas ut i brevlådorna, besöka föreningens hemsida, delta på årsstämman eller ställa upp för inval i styrelsen. 

Förvaltning

Föreningen anlitar HSB för teknisk och administrativ förvaltning. Se anslag i trapphusen och information på föreningens hemsida. 

Garage

Läs mer på sidan Parkering / Garage

Glasinsamling

Returglas kan lämnas i det särskilda rum för glasinsamling som finns vid entrén till Wargentinsgatan 1, se även sidan Sophantering. Ytterligare insamlingsställen finns angivna på www.stockholm.se

Grillning

Det är ej tillåtet att grilla på balkongerna. Använd i stället de av föreningen tillhandahållna grillarna som finns utplacerade på innergården. Det är inte tillåtet att använda engångsgrillar eller tändvätska. 

Grovsopor

Kärl för grovsopor finns i återvinningsrummet i hörnet av gamla gården vid ingången till Celsiusgatan 2. Tillträde sker alla dagar 7.00 – 22.00 med portnyckel (P1 och P2). Läs mer på sidan Sophantering

Gården

Föreningen har en trivsam och vacker gård som är till för att användas. Vid uteplatserna kan man äta och även grilla (tänk dock på brandrisken och att närboende kan störas av rök och os). Tänk även på att städa grillen efter användning. Var och en ansvarar för att eventuella märken och fläckar i gräs och på belagda ytor tas bort. Allmänt gäller att alla ljud skall vara dämpade efter 22.00 och att inga störande ljud får förekomma efter 23.00 på gården. Fimpar kan slängas i märkta krukor på gården. 

Hissar

Fel på hissarna anmäles till fastighetsskötaren. Vid akuta fall som ej kan anstå till ordinarie arbetstid kontaktas jourfirma enligt anslag i portuppgångarna. Vänligen visa hänsyn till grannarna genom att undvika att slå i hissdörrarna. 

Husdjur

Rastplats för hundar finns b.la. i Kronobergsparken (ett kvarter från föreningen). Husdjur får ej rastas på innergården. Hundar får heller ej medföras i tvättstugan. 

Inre reparationsfond

Varje lägenhet i Järnvägsmannen har haft en fond för inre underhåll. Dessa fonder är i princip avvecklade. Om någon lägenhet fortfarande har pengar i sin fond innestående kan dessa utbetalas på begäran till lägenhetsinnehavaren. Frågor om detta besvaras av HSB Servicecenter.

Julgranar

Julgranar ska lämnas på någon av stadens insamlingsplatser för julgranar. 

Kabel-TV

Föreningen anlitar Tele2 med digitalt grundutbud. Kabelteveavgiften ingår i månadsavgiften till föreningen. 

Kodlås

April 2019 gick föreningen över till ett nytt passersystem. Trots att det nya passersystemet har siffror så har styrelsen valt att inte använda sig av kodlås/portkod. Föreningen använder istället elektroniska nyckelbrickor med beröringsfria läsare samt porttelefon. 

Källare och vindar

Läs mer på sidan Vind- och källarförråd

Köksfläktar

Då ventilationen skiljer sig mellan de nya husen (Wargentinsgatan och Celsiusgatan) och huset vid Kungsholmsgatan gäller olika regler beroende på fastighet läs mer på sidan ventilation

Lägenhetsskötsel

I föreningens stadgar står bl a att ”Bostadsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad, till det inre hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick”. Föreningen svarar för de stamledningar för avlopp, el, gas, vatten och ventilation som föreningen ursprungligen försett lägenheten med. 

Lägenhetsdörr

Dörrarna är i skyddsklass 2 vilket kan ge lägre försäkringspremie på medlemmarnas hemförsäkringar. 

Markiser

För att sätta upp en markis behöver du ansöka om godkännande från styrelsen. Markiserna får enbart vara enfärgade samt med rak kant (ej vågig). Observera att föreningen endast tillåter markiser vid balkonger och terrasser, ej ovanför fönster på fasaderna. För mer information kring färger, förhållningsregler etc vänligen kika under balkong och terrasser. 

Marschaller

Marschaller får ej placeras utanför entréerna, eftersom de ger fula och svårutplånliga fläckar på väggar och trottoarer 

Mattpiskning

Piskning och borstning av mattor från fönster och balkonger är förbjuden. Läs mer på sidan Mattpiskrum

Medlemsinformation

Medlemsinformation sker huvudsakligen genom följande kanaler:

  • föreningens hemsida och föreningens Facebooksida

  • anslagstavlor i entréer och tvättstugor

  • nyhetsbrev från styrelsen

  • förvaltare och fastighetsskötare 

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall får ej kastas i soporna. Läs mer på sidan Sophantering

Namnskyltar

Lägenhetsdörr skall ha tydlig namnskylt. Föreningen står för enhetliga namnskyltar för att undvika papperslappar och andra privata arrangemang. Namnskyltarna tillhandahålls av fastighetsskötaren när medlemskapet i föreningen har godkänts av styrelsen. 

Nycklar

Föreningen har inget huvudnyckelsystem. Nyckel kan därför lämnas till fastighetsskötaren för att dessa skall kunna ha tillträde till lägenheten då ingen är hemma. Fastighetsskötaren går dock inte in i en lägenhet om inte lägenhetsinnehavaren gett tillstånd vid varje enskilt tillfälle. Nycklarna förvaras i kassaskåp. 

Ohyra

Föreningen har avtal som omfattar bekämpning av ohyra. Aktuell kontaktinformation hittar du under sidan Akut / Felanmälan / Störning

Ombyggnader

Medlemmarna ansvarar själva för utformningen av lägenhetens inre. Ombyggnader får utföras om de görs på ett fackmässigt sätt. För ombyggnader som berör bärande konstruktioner, el, vatten, värme och ventilation eller lägenhetens disposition krävs i de flesta fall bygglov eller bygganmälan. Styrelsens tillstånd skall alltid inhämtas innan ombyggnad sker, läs mer under sidan "Mitt boende". 

Pappersinsamling

Tidningspapper kan lämnas i sophusen på gården. Pizzakartonger o dyl ska ej lämnas i pappersinsamlingen, utan slängas i återvinningsrummet

Parkering

Trafik med motorfordon (inkl moped) är förbjuden på gårdarna med undantag för av- och pålastning. Motorfordon får inte parkeras på gårdarna. 

Pizzakartonger

Pizzakartonger ska slängas i återvinningsrummet, ej bland hushållssopor eller tidningspapper. 

Portar och trapphus

Dörrmattor får inte läggas ut i trapphusen. Cyklar och andra föremål får ej ställas i portar eller trapphus. Dörrar till källare och vindar skall alltid hållas låsta. 

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 

Samägande av lägenhet

Flera personer kan gemensamt äga en lägenhet. Vid deklaration tas samägda lägenheter upp till värdet av andelen.

Sopor

Föreningen har 6 sophus på innergården avsedda för hushållsavfall. Där finns också en behållare för tidningspapper (ej pizzakartonger). Det är inte tillåtet att ställa skräp utanför sopbehållarna, sophämtarna tar bara med sig de sopor som kastats i sopkärlen. Notera att vi betalar för sophämtning per volym, och att sophämtningen är en av föreningens allra största utgifter. Om vi lämnar mer av soporna till återvinning och pressar ihop skrymmande skräp (t ex tomma förpackningar) kan vi spara mycket pengar. Läs mer och se karta över var sophusen finns på sidan Sophantering

Städning

Föreningen tar hand om städning av trapphus och gemensamma utrymmen. Det är dock vårt gemensamma ansvar att hålla snyggt mellan städtillfällena och således inte tillåtet att lämna kvar skräp i trapphusen eller på gården, t ex runt sophusen. Den som smutsar ner i trapphusen (t ex vid renovering eller i samband med fest) förväntas själv städa upp efter sig. 

Störande ljud

Föreningen har medlemmar i alla åldrar. Husen är, med moderna mått mätt, dåligt ljudisolerade. Därför måste vi visa hänsyn till varandra genom att hålla en låg ljudnivå. Tänk t ex på att en felriktad subwoofer kan höras lika starkt inne hos grannen som hos dig. Allmänt gäller att alla ljud skall vara dämpade efter kl 22.00 och att inga störande ljud får förekomma efter 23.00. Har du problem med störande grannar, se Akut / Felanmälan / Störning

Taxeringsvärde

Beskedet om avgift för första kvartalet anger även bostadsrättens taxeringsvärde.

Tillträde till lägenhet

Föreningens stadgar ger föreningen rätt att få tillträde till lägenheten för att göra reparation och underhåll. Normalt aviseras detta skriftligen i förväg. De som inte vistas i sin lägenhet under en längre tid bör meddela tillfällig adress och tillfälligt telefonnummer till fastighetsskötaren för nödvändiga kontakter. Nyinflyttade får gärna meddela fastighetsskötaren telefonnummer och andra kontaktuppgifter för att kontakt skall kunna tas vid behov (t ex akutsituationer). 

Tvättstugor

Föreningen har fem bokningsbara och två obokningsbara tvättstugor, läs mer på sidan Tvättstugan

Varmvatten / Vattenkranar

För många medlemmar dröjer det länge innan det spolar varmt vatten i blandarna. En bidragande orsak till detta kan vara att det på stammarna finns blandare inkopplade som saknar backventiler. Detta medför att kallvatten rinner tillbaka i varmvattensystemet, vilket leder till att det kan krävas en längre tids spolning innan vattnet åter blir varmt. Läs mer under vatten.. Om man behöver stänga av vattnet för ex. renovering av kök eller badrum och det påverkar mer än den egna lägenheten skall det aviseras för berörda grannar minst en vecka i förväg. 

Ventilation

Ventilationen skiljer sig mellan de nya husen (Wargentinsgatan och Celsiusgatan) och huset vid Kungsholmsgatan, läs mer på sidan ventilation

Värme i lägenheterna

Värmen tillförs lägenheterna med ett vattenburet system. Radiatorerna (elementen) regleras med termostatventiler. Lägenhetens radiatorer och termostater bör inte stängas in med möbler eller gardiner. Överdriven vädring i trapphusen under vintertid är slöseri med energi. Lufta gärna elementen regelbundet så fungerar de bättre. Läs mer på sidan värme

Årsstämma

Ordinarie årsstämma hålls före utgången av juni månad. Kallelse sker genom anslag i entréerna och genom utdelning av årsmöteshandlingar. Regler för inlämning av motion framgår av föreningens stadgar. 

Överlåtelse av lägenhet

HSB Kund och medlemsservice hjälper till med detta. Kontaktuppgifter:

Vid överlåtelse av lägenhet ska även 3 taggar/brickor lämnas över.